Participació en l'elaboració de normes

Consulta pública prèvia: Elaboració de l'Ordenança reguladora de la circulació de gossos a les zones de pastura del Parc Natural del Montseny

De conformitat amb allò previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, es porta a terme una consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions en relació a:

 

Ordenança reguladora de la circulació de gossos a les zones de pastura del Parc Natural del Montseny

 

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma:

L'existència de gossos deslligats a les zones de pastura en l'àmbit del Parc Natural del Montseny del terme municipal del Brull.

2.- Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

Evitar que la presència d'animals deslligats a les zones de pastura de l'àmbit del Parc Natural del Montseny al municipi del Brull, no provoqui perjudicis als titulars dels ramats.

3.- Objectius de la norma

Regular la circulació de gossos en l'àmbit del Parc del Montseny al municipi del Brull, tipificar les infraccions i establir un règim de sancions.

4.- Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Es considera preferible la regulació mitjançant una ordenança, ja que és més clarificadora i pràctica.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari fins al dia 28 d'agost de 2018, mitjançant el formulari de participació en l'elaboració de normes de la web municipal, o en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015.