Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aprovació inicial

En el marc dels treballs de redacció i formulació, amb caràcter preliminar a l'aprovació inicial del Pla Ordenacíó Urbanística Municipal, cal portar a terme un seguit de tràmit conduents a garantir  i fomentar els drets d'iniciativa, informació i participació ciutadana en l'esmentat procés urbanístic.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 12 de juliol de 2010 va adoptar els acords següents:

  1. Aprovar i publicar el programa de participació ciutadana
  2. Aprovar l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Brull
  3. Aprovar l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar.
  4. Sotmetre-ho a ínformació pública per termini de quaranta cinc dies comptadors a partir del dia 1 de setembre de 2010, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Diari Avui i el 9 Nou. No obstant la documentació podrà ser consultada, presentar-hi al·legacions, alternatives i suggeriments a partir de la publicació del corresponent anunci en qualsevol mitja obligatori.