S'han aprovat les bases de les subvencions del 2019 de la Xarxa de Parcs Naturals

Dilluns 15/04/2019

Aquest mes d'abril es van publicar les bases de les subvencions de la Xarxa de Parcs Naturals de l'exercici 2019. Aquestes subvencions, que afecten els espais gestionats per la Diputació de Barcelona, entre els quals hi ha el Parc Natural del Montseny, estan adreçades al foment de les activitats per a les explotacions forestals, les empreses agrícola-ramaderes, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l'eficiència energètica.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions es tancarà el dijous 25 d'abril del 2019. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podran trobar-se a la pàgina web Informació administrativa

La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria.

Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02/11/2020 16:50